Ogłoszenie

Zespół orzekający

Najbliższe posiedzenie zespołu orzekającego odbędzie się

01.08.2018 r. godz. 800

Galerie


 

Pracownicy Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej
w roku szkolnym 2017/2018 proponują:

 • badania diagnostyczne: psychologiczne, pedagogiczne, logopedyczne,
 • doradztwo psychologiczne, pedagogiczne i logopedyczne dla młodzieży, rodziców, nauczycieli,
 • specjalistyczną diagnozę kierunku kształcenia ponadgimnazjalnego i wyboru zawodu dla uczniów klas II i III gimnazjum oraz klas III szkół ponadgimnazjalnych,
 • realizację programów terapeutyczno-edukacyjnych na terenie placówek oświatowych w rejonie działania Poradni:
  • "Wygrać z dysleksją",
  • "Ortograffiti",
  • "Dobry start szkolny",

warsztaty obejmujące:

 • zajęcia integracyjno - adaptacyjne dla uczniów klas pierwszych wszystkich typów szkół,
 • sposoby wyrażania emocji w szkole,
 • kształtowanie poczucia własnej wartości oraz adekwatnej samooceny,
 • trening twórczości dla uczniów zdolnych,
 • zagadnienia modelowania postawy życzliwości i akceptacji w grupie klasowej,
 • temat przeciwstawienia się uzależnieniom (alkohol, nikotyna, narkotyki),
 • integracyjne zajęcia psychoedukacyjne z udziałem dzieci niepełnosprawnych i zdrowych "Co to znaczy być niepełnosprawnym",
 • zajęcia dla uczniów z trudnościami w pisaniu i czytaniu pt. "Praca samokształceniowa w zakresie poprawy jakości pisania i czytania",
 • zajęcia dla uczniów klas III gimnazjum pt. "Wybór szkoły, zawodu".