Ogłoszenie

Zespół orzekający

Najbliższe posiedzenie zespołu orzekającego odbędzie się

23.01.2019 r. godz. 800

Galerie


 • zajęcia informacyjno-warsztatowe dla nauczycieli i rodziców w zakresie m.in.:
  • zaburzeń lękowych u dzieci,
  • obszarów zwiększania umiejętności i kompetencji wychowawczych rodziców i wychowawców,
  • dojrzałości szkolnej,
  • zaburzeń funkcji percepcyjno-motorycznych,
  • profilaktyki i terapii dysleksji,
  • profilaktyki zaburzeń mowy oraz problemów rozwoju psychomotorycznego,
  • problemów wychowawczych tj.: nadpobudliwość, agresja, nieśmiałość, stres,
  • wczesnego rozpoznawania zaburzeń i dysharmonii w rozwoju psychoruchowym dziecka (do 6 roku życia),
  • szkolenia rad pedagogicznych wg potrzeb,
  • mediacji rodzic - uczeń - nauczyciel.
 • prelekcje dla rodziców dotyczące:
  • skutecznych metod wychowawczych,
  • zagrożeń wynikających z korzystania z mediów (internet, komputer, telewizja),
  • najpopularniejszych sposobów spędzania czasu wolnego przez młodzież w oparciu o korzystanie z internetu i gier komputerowych,
  • wyboru szkoły i zawodu,
  • realizację cyklu zajęć Dobry Rodzic - Szczęśliwe Dziecko.
 • indywidualną terapię:
  • logopedyczną dla dzieci:
   • z opóźnionym rozwojem mowy,
   • ze sprzężonymi deficytami rozwojowymi,
   • jąkających się,
   • z afazją,
   • z autyzmem
  • pedagogiczną:
   • zajęcia korekcyjno-kompensacyjne,
   • wyrównywanie szans edukacyjnych dla uczniów z trudnościami w nauce,
  • psychologiczną dla dzieci i młodzieży z:
   • zaburzeniami zachowania,
   • trudnościami emocjonalnymi,
   • moczeniem nocnym i dziennym,
   • problemami adolescencyjnymi,
   • trudnościami adaptacyjnymi do nowych warunków szkolnych czy rodzinnych,
   • zaburzeniami w funkcjonowaniu rodziny m.in. interwencje w sytuacjach kryzysowych (rozstanie, choroba),
   • oraz doraźną pomoc psychoterapeutyczną w indywidualnie zgłaszanych przypadkach,
   • terapię metodą EEGBIOFEEDBACK,
 • zajęcia socjoterapeutyczne dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych,
 • istnieje możliwość uzyskania porad i konsultacji dla rodziców, nauczycieli i młodzieży,
 • prowadzimy również: dyżury w szkołach i przedszkolach oraz punkty konsultacyjne,
 • współpracujemy z lokalną prasą, radiem i telewizją.

 

Prosimy zgłaszać zapotrzebowanie na określone zajęcia,
co najmniej 14 dni przed planowanym ich przeprowadzeniem.