Ogłoszenie

Zespół orzekający

Najbliższe posiedzenie zespołu orzekającego odbędzie się

23.01.2019 r. godz. 800

Galerie


Poradnia wydaje opinie w sprawie:

 • wcześniejszego przyjęcia dziecka do szkoły podstawowej oraz odroczenia rozpoczęcia spełniania obowiązku szkolnego;
 • pozostawienia ucznia klasy I - III szkoły podstawowej na drugi rok w tej samej klasie;
 • objęcia ucznia nauką w klasie terapeutycznej;
 • dostosowania wymagań edukacyjnych wynikających z programu nauczania do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia i odchylenia rozwojowe lub specyficzne trudności w uczeniu się uniemożliwiające sprostanie tym wymaganiom;
 • objęcia dziecka pomocą psychologiczno-pedagogiczną w przedszkolu;
 • objęcia ucznia pomocą psychologiczno-pedagogiczną w szkole lub placówce;
 • zwolnienia ucznia z wadą słuchu lub głęboką dysleksją rozwojową z nauki drugiego języka obcego;
 • udzielania zezwolenia na indywidualny program lub tok nauki;
 • przyjęcia ucznia gimnazjum do oddziału przysposabiającego do pracy;
 • przyjęcia do klasy pierwszej szkoły ponadgimnazjalnej: zasadniczej szkoły zawodowej, liceum ogólnokształcącego, liceum profilowanego i technikum, a także klasy policealnej i szkoły pomaturalnej, kandydata z problemami zdrowotnymi, ograniczającymi możliwości wyboru kierunku kształcenia ze względu na stan zdrowia;
 • przystąpienia ucznia lub absolwenta z zaburzeniami i odchyleniami rozwojowymi lub ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się odpowiednio do sprawdzianu przeprowadzonego w ostatnim roku nauki w szkole podstawowej, egzaminu przeprowadzonego w ostatnim roku nauki w gimnazjum, egzaminu maturalnego lub egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe, w warunkach i formie dostosowanych do indywidualnych potrzeb psychofizycznych ucznia lub absolwenta;
 • objęcia ucznia zindywidualizowaną ścieżką kształcenia;
 • innych niż wyżej wymienione, określonych odrębnymi przepisami, zgodnych z wnioskiem rodzica (prawnego opiekuna).
Pomoc psychologiczno-pedagogiczno-logopedyczna udzielana jest:
 • na wniosek rodziców lub prawnych opiekunów dziecka,
 • na wniosek nauczycieli i pedagogów szkolnych w porozumieniu z rodzicami lub opiekunami prawnymi.

Orzeczenia, opinie i informacje o wynikach badań dziecka wydawane są:

- na pisemny wniosek rodziców/prawnych opiekunów i przekazywane rodzicom/prawnym opiekunom,
- opinie wysyłane są na adres domowy (bądź inny adres do korespondencji), pocztą zwykłą lub mogą być odebrane osobiście przez wnioskodawcę,
- orzeczenia odbiera osobiście wnioskodawca lub wysyłane są listem poleconym.
Wszelkie informacje dotyczące wyników badań udzielane są jedynie rodzicom/prawnym opiekunom dziecka.

W celu dokonania pełnej diagnozy rodzic powinien przedstawić komplet dokumentów:
- informację o postępach szkolnych i funkcjonowaniu emocjonalno - społecznym dziecka,
- pisemne prace ucznia, w przypadku badania kontrolnego istotne jest udokumentowanie pracy terapeutycznej prowadzonej według wskazań po poprzedniej diagnozie, szczególnie na okoliczność specyficznych trudności szkolnych (np: podejrzenie dysleksji) w uzasadnionych przypadkach konieczna jest również dokumentacja lekarska.

 


 

W Poradni działa Zespół Orzekający, który wydaje:

 • orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego dla uczniów niepełnosprawnych: niesłyszących, słabosłyszących, niewidomych, słabowidzących, z niepełnosprawnością ruchową, z autyzmem (w tym z Zespołem Aspergera), z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym oraz niedostosowanych społecznie lub zagrożonych niedostosowaniem społecznym a także z niepełnosprawnościami sprzężonymi;
 • orzeczenie o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych (indywidualnych/zespołowych) dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim;
 • orzeczenia o potrzebie indywidualnego nauczania dla uczniów, którym stan zdrowia uniemożliwia lub znacznie utrudnia uczęszczanie do szkoły (na czas nie krótszy niż 30 dni);
 • opinie o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka od chwili wykrycia niepełnosprawności do podjęcia nauki w szkole.
W celu uzyskania orzeczenia o potrzebie indywidualnego nauczania należy w komplecie złożyć:
 • zaświadczenie lekarskie z rozpoznaniem choroby lub innej przyczyny powodującej, że stan zdrowia dziecka uniemożliwia lub znacznie utrudnia mu uczęszczanie do szkoły, ze wskazaniem określonego czasu nie krótszego niż 30 dni,
 • wniosek do Zespołu Orzekającego o wydanie orzeczenia o potrzebie nauczania indywidualnego podpisany przez rodziców/prawnych opiekunów dziecka,
 • informację szkoły o uczniu (może być sporządzona odręcznie) opatrzoną pieczątką szkoły/placówki, pieczątką i podpisem dyrektora oraz datą wystawienia opinii,
 • aktualną diagnozę psychologiczno-pedagogiczną a w razie występowania problemów z mową również logopedyczną (diagnozy mogą zostać przeprowadzone przez pracowników Poradni).
W celu uzyskania orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego czy zajęć rewalidacyjno-wychowawczych należy w komplecie złożyć:
 • zaświadczenie lekarza o stanie zdrowia dziecka stwierdzające niepełnosprawność,
 • wniosek do Zespołu Orzekającego o wydanie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego podpisany przez rodziców/prawnych opiekunów dziecka,
 • informację szkoły o uczniu (może być sporządzona odręcznie) opatrzoną pieczątką szkoły/placówki, pieczątką i podpisem dyrektora oraz datą wystawienia opinii,
 • aktualną diagnozę psychologiczno-pedagogiczną a w razie występowania problemów z mową również logopedyczną (diagnozy mogą zostać przeprowadzone przez pracowników Poradni).
W celu uzyskania opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka należy w komplecie złożyć:
 • zaświadczenie lekarza o stanie zdrowia dziecka stwierdzające niepełnosprawność,
 • wniosek do Zespołu Orzekającego o wydanie opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka podpisany przez rodziców/prawnych opiekunów dziecka,
 • aktualną diagnozę psychologiczną, pedagogiczną, logopedyczną (diagnozy mogą zostać przeprowadzone przez pracowników Poradni),
 • pozostałą dokumentację dotyczącą dziecka np: orzeczenie o stopniu niepełnosprawności.


Rodzice informowani są o terminie obrad zespołu, możliwości uczestniczenia w omówieniu przypadku ich dziecka i podjętych decyzjach.
Dokumenty niezbędne do wydania orzeczeń w zakładce - DRUKIPrzyjmowanie wniosków (wraz z uzasadniającą dokumentacją) dotyczących wydania orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego, zajęć rewalidacyno-wychowawczych, indywidualnego nauczania i opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju odbywa się po wcześniejszym ustaleniu terminu konsultacji z pracownikiem pedagogicznym Poradni.


Informacji udziela sekretariat
tel./fax.: (0-14) 627-29-59