Ogłoszenie

Zespół orzekający

Najbliższe posiedzenie zespołu orzekającego odbędzie się

23.01.2019 r. godz. 800

Galerie


 • Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017, poz. 59) - pobierz
 • Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017, poz.60) - pobierz
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 lutego 2013 r. w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych, w tym publicznych poradni specjalistycznych (Dz.U. z 2013 r. poz.199) - pobierz; zmiana (Dz.U. z 2017, poz. 1647)pobierz
 • Ustawa o systemie oświaty z dnia 7 września 1991r. (Dz.U. z 1991, Nr 95, poz. 425 z pózn. zm.) - pobierz
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 września 2008r. w sprawie orzeczeń i opinii wydawanych przez zespoły orzekające działające w publicznych poradniach psychologiczno - pedagogicznych (Dz.U. z 2008, Nr 173, poz. 1072) - pobierz; zmiana (Dz.U. z 2017, poz. 1743) - pobierz
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 sierpnia 2014 r. w sprawie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego dzieci i indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży (Dz.U. z 2014, poz. 1157) - pobierz; zmiana (Dz.U. z 2017, poz. 1616) - pobierz; zmiana (Dz.U. z 2017, poz. 1656) - pobierz
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie warunków i trybu udzielania zezwoleń na indywidualny program lub tok nauki oraz organizacji indywidualnego programu lub toku nauki (Dz.U. z 2017, poz. 1569) - pobierz
 • Ustawa Karta Nauczyciela (Dz.U. z 1982, Nr 3, poz. 19, z pózn. zm.) - pobierz
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 października 2013 r. w sprawie organizowania wczesnego wspomagania rozwoju dzieci (Dz.U. z 2013, poz. 1257) - pobierz; zmiana (Dz.U. z 2017, poz. 1635) - pobierz
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 kwietnia 2013 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania zajęć rewalidacyjno-wychowawczych dla dzieci i młodzieży z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim (Dz.U. z 2013, poz. 529) - pobierz
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz.U. z 2013, poz. 532) - pobierz; zmiana (Dz.U. z 2017, poz. 1591) - pobierz; zmiana (Dz.U. z 2017, z poz. 1643) - pobierz
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 lipca 2015 r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym (Dz.U. z 2015, poz. 1113) - pobierz; zmiana (Dz.U. z 2017, poz. 1578) - pobierz; zmiana (Dz.U. z 2017, poz. 1652) - pobierz;

 


Aby wyświetlić pliki potrzebny jest odpowiedni program, np. Adobe Reader w systemach Windows, GNU/Linux i Mac OS X, Preview w systemie Mac OS X (składnik systemu), Evince w systemach GNU/Linux.