Ogłoszenie

Zespół orzekający

Najbliższe posiedzenie zespołu orzekającego odbędzie się

05.03.2019 r. godz. 800

Galerie


Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka to wielospecjalistyczne, kompleksowe
i intensywne działania, mające na celu stymulowanie funkcji odpowiedzialnych za rozwój psychomotoryczny i komunikację małego dziecka niepełnosprawnego, od chwili wykrycia niepełnosprawności do czasu podjęcia przez dziecko nauki w szkole, a także pomoc i wsparcie udzielane rodzicom i rodzinie w nabywaniu przez nich umiejętności postępowania z dzieckiem.


Zespół wczesnego wspomagania rozwoju dziecka działa w Powiatowej Poradni Psychologiczno ? Pedagogicznej od 2008r. Zajęcia prowadzone są w PPPP w Tarnowie oraz w filii w Wojniczu. Łącznie obejmujemy opieką 20 dzieci.

Zajęcia prowadzone w ramach wczesnego wspomagania rozwoju dziecka są bezpłatne. Odbywają się z udziałem rodziców na terenie placówki. Organizuje się je na podstawie wniosku rodziców i opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju, wydanej przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną.

Wymiar zajęć wczesnego wspomagania rozwoju wynosi od 4 do 8 godzin w miesiącu, co jest uzależnione od możliwości psychofizycznych i potrzeb rozwojowych dziecka.

Zajęcia wczesnego wspomagania rozwoju dziecka prowadzone są przez zespół specjalistów, posiadających przygotowanie do pracy z małymi dziećmi, także tymi o zaburzonym rozwoju oraz kwalifikacje odpowiednie do danego rodzaju niepełnosprawności, w skład którego wchodzi:

 • psycholog ? specjalista z zakresu wczesnego wspomagania rozwoju
 • pedagodzy ? specjalista oligofrenopedagogiki i surdopedagogiki; specjalista pedagogiki leczniczej
 • logopedzi ? neurologopeda; specjalista pedagogiki leczniczej

Zespołowy model pracy polega na współpracy wszystkich specjalistów przez cały czas trwania terapii, wspólnym tworzeniu i modyfikowaniu programu terapii.
Pozwala to na zapewnienie dziecku i jego rodzinie systematycznej i zintegrowanej pomocy.

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka polega na:

 • wczesnej, wielospecjalistycznej diagnozie stanu dziecka, którego rozwój przebiega nieprawidłowo
 • wczesnej, wielospecjalistycznej terapii nastawionej na potrzeby dziecka
 • systematycznej ocenie postępów w rozwoju dziecka
 • wspieraniu rodziców, podnoszeniu ich kompetencji opiekuńczo-rehabilitacyjno-wychowawczych


PRZEWIDYWANE EFEKTY PROWADZONEJ TERAPII:

Dzieci objęte wczesnym wspomaganiem rozwoju:

 • wcześniej zdobywają sprawność w okresie samoobsługi
 • stają się bardziej sprawne ruchowo, dojrzalsze poznawczo i emocjonalnie
 • uzyskują gotowość do przebywania w nowym środowisku
 • łatwiej nawiązują kontakty rówieśnicze
 • są lepiej przygotowane do rozpoczęcia systematycznej nauki szkolnej